Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Capital M en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

1.2 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het verlenen van een opdracht aan Capital M, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.

  1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief verzending, tenzij anders is aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

2.2 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de offerte cq. orderbevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de opdracht (mondeling of via e-mail) dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.4 Afspraken die nadien worden gemaakt tussen opdrachtgever en Capital M en die afwijken van de offerte zullen door Capital M schriftelijk worden bevestigd. Ook deze bevestiging dient ondertekend geretourneerd te worden.

  1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Capital M zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en testreven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

3.2 Capital M voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.

3.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om juiste en tijdige levering van het ontwerp door Capital M mogelijk te maken, zoals het aanleveren van teksten, beeldmateriaal of andere noodzakelijke gegevens.

3.4 Alvorens het werk in productie word genomen (zoals aanleveren aan de drukkerij) dient de opdrachtgever het laatste ontwerp (print of digitaal bestand) goed te controleren en akkoord te geven.

3.5 Indien opdrachtgever digitale drukbestanden afkomstig van derden aanlevert aan Capital M, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de (technische) kwaliteit en eventuele fouten in het drukwerk.

3.6 Meer- of minder levering t.o.v. het overeengekomen aantal is toegestaan met een percentage van 10%.

3.7 Capital M kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet kunnen behalen van een bepaalde leverdatum. Bijvoorbeeld te laat leveren door ziekte is een geval van overmacht.

  1. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Capital M te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustra- ties, ontwerpen en andere materialen of (digitale) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.4 Het door in het kader van de overeenkomst Capital M geleverde blijft eigendom van Capital M totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Capital M gesloten overeenkomst(en) deugdelijk zijn nagekomen.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Capital M jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

  1. Gebruik en licentie

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Capital M, verkrijgt hij/zij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp met betrekking tot de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt omdat hierover op het moment van het verstrekken van de opdracht nog geen duidelijkheid bestond dan dienen de voornemens te allen tijde aantoonbaar gemaakt te worden.

5.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van de ontwerpen indien hij/zij de (betalings)-verplichtingen niet nakomt of wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

5.3 Capital M heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. In dit kader dient Capital M van al het drukwerk een aantal modellen te ontvangen.

  1. Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook eventuele kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien Capital M door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

  1. Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer het nemen van gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn, zullen de door opdrachtnemer gemaakte kosten bijvoorbeeld juridische bijstand en incassobureaus ten laste komen van de opdrachtgever.

7.2 Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie is Capital M gerechtigd om vooraf of tijdens de uitvoering van een opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen.

7.3 De opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk kenbaar aan opdrachtnemer. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met het gefactureerde bedrag.

7.4 Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.5 Vorderingen bij faillisement In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Capital M en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Capital M onmiddellijk opeisbaar zijn.

  1. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij/zij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten m.b.t. de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Wanneer Capital M op grond van gedragingen van de opdrachtgever redelijkerwijs de opdracht niet meer kan afronden dient de opdrachtgever evengoed het honorarium en de gemaakte kosten te betalen.

  1. Garantie en vrijwaring

9.1 Capital M garandeert dat het geleverde door hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Capital M of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Capital M voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 

  1. Aansprakelijkheid

10.1 Capital M is niet aansprakelijk voor: fouten of tekortkomingen in het door de opdrachtgever verstrekte materiaal of het niet (tijdig) leveren hiervan, fouten of tekortkomingen van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden, fouten of tekortkomingen in offertes van drukkers of toeleveranciers, fouten of tekortkomingen in het ontwerp/tekst/gegevens die door de opdrachtgever al zijn goedgekeurd, fouten of tekortkomingen in het geleverde druk- of productiewerk.

10.2 Capital M kan geen garanties geven op kleur. Kleurafwijkingen (met eerder besteld drukwerk) kunnen ontstaan. Capital M is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk.

10.3 Een kleurenprint (van opdrachtgever of opdrachtnemer) cq. kleuren op beeldscherm, kunnen nimmer en nooit als kleurreferentie beschouwd worden. Print- of digitale proeven dienen dus enkel en alleen om de lay-out, tekst en beeld van het ontwerp te controleren en dit akkoord te geven.

10.4 Capital M is uitsluitend aansprakelijk voor de aan haar toerekenbare, directe schade. Indirecte schade, zoals gederfde winst, externe door opdrachtgever gemaakte kosten, vergane gegevens of materialen zijn uitgesloten.

10.5 Opdrachtgever dient zich er van bewust te zijn dat bij het aanbrengen/monteren/installeren van door ons geleverde producten geringe of gebruikelijke schade, zoals beschadiging van kozijnen, beglazing, muren, plafonds en dergelijke kan ontstaan. Voorts kan het aanbrengen van vloeibare coating verneveling en neerslag op naburige zaken tot gevolg hebben. Ter voorkoming van dergelijke schade dient opdrachtgever de nodige voorzieningen te treffen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor dergelijke schade.

10.6 Bij applicaties kunnen door diverse omstandigheden kleine stofdeeltjes tussen de ruit en de folie of coating terechtkomen. Dit is onvermijdelijk en daarom kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden. Dit neemt niet weg dat wij ons zullen inspannen een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

10.7 Voor verborgen gebreken door tekortkomingen, defecten etc. van door derden aan ons geleverde grondstoffen of producten welke door ons redelijkerwijs niet te voorzien of te voorkomen waren, zijn wij niet aansprakelijk. In dat geval dient de opdrachtgever zijn vordering bij die derde in te dienen. Hierbij zullen wij desgevraagd de opdrachtgever naar vermogen de redelijkerwijze benodigde bijstand verlenen.

10.8 De opdrachtgever dient zich ervan te overtuigen dat de beglazing waarop onze producten worden aangebracht, is geplaatst volgens DIN-norm. Wij zijn niet aansprakelijk voor glasbeschadigingen en/of thermische breuk van de ruit na applicatie van onze folie of coating. Indien noodzakelijk zal het geval worden voorgelegd aan een door partijen aan te wijzen onafhankelijk deskundige, aan wiens uitspraak partijen zich zullen conformeren. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij voor wiens rekening de schade komt.

10.9 Voor andere schade zijn wij slechts aansprakelijk indien de oorzaak van deze schade voortvloeit uit onze opzet of grove schuld. Het bedrag van de schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

10.10 Deze Algemene voorwaarden blijven van kracht, ook indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk van bedrijfsnaam, rechtsvorm of eigenaar verandert.